Vybíráme z inzerátů

Podmínky PronajemOdMajitele.cz

Nabídky přímo od majitelů, pronajímatelů

Na serveru PronajemOdMajitele.cz inzerují přímo majitelé nemovitostí... přehled všech výhod.
Inzerce zdarma je jen jednou z poskytovaných služeb ... přehled služeb pro pronajímatele
Základní vlastnosti nabídky pronájmu:

Pronájem bez provizí

Veškeré nabízené nemovitosti jsou k dispozici bez zprostředkovatelských provizí a poplatků.
Nabídky zprostředkovatelů a realitních makléřů odporují podmínkám provozu realitního serveru PronajemOdMajitele.cz 

Zdarma zadání nabídky 

...na serveru PronajemOdMajitele.cz zadává nabídky přímo majitel nebo jeho zástupce, vše probíhá online a pro pronajímatele je zdarma.

Zdarma vystavení, zrušení i znovuvystavení nabídky

... pronajímatel může kdykoli svoji nabídku pozastavit a opět vystavit. Vše probíhá online a pro pronajímatele je zdarma.

Trvalá archivace nabídek ke znovuvystavení

...nabídky jsou majitelům stále k dispozici k okamžitému vystavení. Nabídky, popis ani fotografie nemažeme.

... přehled všech výhod inzerce na PronajemOdMajitele.cz

 

Plné znění podmínek zveřejňování inzerátů, inzerce a provozu realitního serveru PronajemOdMajitele.cz:

Smluvní podmínky serveru pronajemodmajitele.cz

I.  Preambule
(1) Provozovatelem internetového serveru pronajemodmajitele.cz umístěného na adrese http://www.pronajemodmajitele.cz (dále jen „Server“) je Občanské sdružení majitelů domů v České republice, z. s. se sídlem Praha 2, Mánesova 1410/69, IČ: 48135259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2246 (dále jen „Provozovatel“ nebo „OSMD“). Prostřednictvím Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. 
(2)  Server poskytuje zprostředkování nabídky a poptávky inzercí, a to zejména v oblasti pronájmu nemovitostí, a to prostřednictvím sítě Internet. 
(3)  Tyto smluvní podmínky Serveru (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Podmínkami specifikovanými osobami. 
II.  Definice pojmů
(1)  Nemovitostí se pro účely těchto Podmínek rozumí nemovitá věc nacházející se na území České republiky, s kterou je její vlastník oprávněn svobodně nakládat (dále jen „Nemovitost“). 
(2)  Objednatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem Nemovitosti a je registrovaným členem Provozovatele, nebo která se přihlásí k registraci za člena OSMD dle čl. III.2. Podmínek, a která nabízí tuto Nemovitost nebo její část k pronájmu, a/nebo která splní další Podmínkami uvedené podmínky registrace (dále jen „Objednatel“). Objednatelem nesmí být Realitní makléř dle čl. II.4 Podmínek. 
(3)  Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru, resp. jeho částí, které nejsou přístupny pouze Objednateli nebo Provozovateli (dále jen „Uživatel“). 
(4)  Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv  fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, jejichž registrace a/nebo elektronický provoz odesílaný na Server pochází, byť i z části, z domény, serveru nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici Realitního makléře dle předchozích vět nebo které by tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem své registrace jako Objednatel. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na Internetových stránkách příslušných Realitních makléřů. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést úhradu jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět. Za Realitního makléře je bez dalšího považován subjekt, u něhož bude prokázáno, že přijal či požadoval od koncového smluvního partnera (nájemce Nemovitosti či její části) jakoukoli částku nad rámec ceny inzerované na Serveru. Za Realitního makléře se pro účely této smlouvy nepovažuje subjekt, který pro majitele nemovitosti za úplatu provádí správu nemovitosti, pokud úplatu přijímá od majitele nemovitosti, nikoli od nájemců prostor v dané nemovitosti a zároveň výše takové úplaty není závislá na počtu pronajatých prostor v dané nemovitosti, resp. na pronájmu takové nemovitosti jako celku. 
III.  Registrace na pronajemodmajitele.cz
(1)  Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě členství v OSMD nebo Přihlášky členství v OSMD a případně uhrazení ceny dle ceníku Provozovatele, zveřejněnému a platnému ke dni zadání inzerátu. 
(2)  Objednatel uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail), které slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a dalšími Objednateli. Objednatel, který je členem OSMD, uvede své členské číslo.
(3)  Poté, kdy Objednatel udělí výslovný souhlas se zněním těchto Podmínek a případně ukončí proces registrace, zašle Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty Objednateli potvrzení o registraci. Toto potvrzení bude obsahovat rekapitulaci v registraci uvedených dat a případně také informace potřebné k provedení úhrady členského příspěvku. 
(4) V případě, že Objednatel bude chtít svou nabídku zveřejnit nejen prostřednictvím Serveru, ale i prostřednictvím dalších inzertních serverů, je podmínkou úhrada ceny dle ceníku Provozovatele.
(5)  Potvrzením přijetí Registrace vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou s rozvazující podmínkou spočívající v úhradě členského příspěvku ve stanovené lhůtě. 
(6)  Na základě členství v OSMD nebo Přihlášky členství v OSMD je Objednatel pomocí stránek Serveru (dále jen „Inzerce“) oprávněn v rámci Serveru zadávat a editovat vlastní nabídku nájmu Nemovitostí. 
IV.  Další práva a povinnosti 
(1)  Objednatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Inzerce do Serveru.      
(2)  Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Inzerce třetím osobám. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Inzerce a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele a rovněž nese veškeré riziko uplatnění smluvních sankcí ze strany Provozovatele.
(3)  Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované v Serveru, mohou být veřejně zpřístupněny i prostřednictvím webového systému Facebook.
(4)  Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel. 
(5)  Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Inzerce. 
(6)  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit (resp. v případě jejich zveřejnění prostřednictví Inzerce je bez dalšího a bez náhrady smazat se Serveru)  jakékoli údaje, pokud:  
(a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
(b) svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele,
(c) se jedná o nabídky Realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů nebo má Provozovatel důvodné podezření, že se jedná o nabídky těchto subjektů
(d) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek.     
(7)  Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. 
(8)  Objednatel může kdykoli zrušit svoji registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty osmd@osmd.cz.
(9)  V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při registraci, je Objednatel povinen je neprodleně aktualizovat. 
(10)  Objednatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce, za účelem poskytování služeb dle těchto Podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatele podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
(11)  Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným. 
V. Sankce
(1) V případě, že Objednatel je Realitní makléř a provede Registraci a/nebo zadá nabídku nemovitosti (bez ohledu na její zveřejnění), vznikne Provozovateli vůči Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát-tisíc-korun-českých), za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti, resp. ode dne doručení výzvy k úhradě Objednateli. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením dané povinnosti. Provozovatel je oprávněn v uvedeném případě veškerou inzerci Objednatele smazat a zrušit registraci Objednatele bez náhrady. 
(2) V případě porušení smluvních podmínek je provozovatel oprávněn zrušit registraci Objednatele, případně jeho členství v OSMD a veškerou inzerci Objednatele smazat bez náhrady. 
(3) Bude-li zjištěno, že kdokoliv prostřednictvím Inzerce doručuje Uživatelům či Objednatelům nevyžádané obchodní sdělení, reklamu nebo nabídku přímo konkurující Provozovateli, je tato osoba povinna do 15 dnů od odeslání takové zprávy uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši dle čl. V.1. Podmínek. 
(4) Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Serveru je zakázáno, stejně tak jakékoli další publikování jeho obsahu nebo jeho části. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát-tisíc-korun-českých), za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti, resp. ode dne doručení výzvy k úhradě. 
VI. Řešení sporů
(1)  Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 
(2) E-mailová adresa Uživatele a/nebo Objednatele uvedená při registraci u Provozovatele slouží pro účely doručování Uživateli a/nebo Objednateli v rámci vedení sporu u Rozhodčího soudu a tento potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto smluvních podmínek. 
VII.  Závěrečná ustanovení 
(1)  Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Práva a povinnosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy. 
(2)  Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava Serveru) a jejich příslušné části, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo případného nabyvatele licence je porušením autorských práv a zakládá občanskoprávní a trestní odpovědnost. 
(3)  Veškerá korespondence dle Podmínek se považuje za doručenou třetím (3.) dnem po prokazatelném odeslání na e-mailovou adresu, či adresu sídla či bydliště Objednatele, uvedenou v rámci registrace, či jiného subjektu, jemuž je doručováno, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. 
(4) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to zveřejněním jejich posledního nového a úplného znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. 
(5)  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2016.